Kiến thức

#04 : Thay đổi vị trí layer bằng phím tắt

Ta có thể dùng phím tắt để thay đổi layer đang được chọn, hoặc di chuyển vị trí layer đang chọn trong bảng Layer Panel của Photoshop.

  • Mở bảng Layer Panel trong Window > Layers (F7)
  • Nhấn giữ Alt + phím [ hoặc phím ]: thay đổi layer đang được chọn theo thứ tự từ trên xuống hoặc từ dưới lên.
  • Nhấn giữ Ctrl + phím [ hoặc phím ] : di chuyển vị trí layer đang được chọn xuống dưới hoặc lên trên.

* Với Mac, phím Alt = Option, Ctrl = Command*

One Reply to #04 : Thay đổi vị trí layer bằng phím tắt

  1. cám ơn bạn vì những tips bạn chỉ. Nó giúp mình rất nhiều trong công việc. Thích nhất Tips số #04 của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *