Kiến thức

Mobile UX Design: Bottom Navigation

Một số ứng dụng gần đây đang quay về cách sử dụng Bottom Navigation (thanh điều hướng đặt bên dưới…