Photoshop

Custom Shape và chuyển Path thành Shape

Trong quá trình sử dụng Photoshop, một công cụ quan trọng để vẽ những shape vector đa dạng là Custom…