Kiến thức

Cách áp dụng và tính tỉ lệ trong layout

Đây là một bài viết cũ, rất có ích cho những bạn đang và đã học ở DPI Center, do…