Tạo vùng chọn cho vùng Highlight, Midtone và Shadow trong Photoshop

Theo một email mà một bạn gửi về cho Uyên hỏi về các mà bạn Plugin mà bạn ấy dùng để chạy da cách hoạt động của Plugin đó như thế nào và liệu mình có thể tùy chỉnh được hay không thì theo Uyên nhận thấy được thì cách mà Plugin RA mà bạn ấy gửi về Plugin chạy bằng cách tạo cách vùng chọn Hightlight, Midtone và Shadow.

Trong video này, Uyên sẽ giải đáp cho các bạn rõ hơn về vùng chọn trên và tạo vùng chọn bằng Color Range:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *